Elállási felmondási jog:

Elállási felmondási jog:

A Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a www.autozube.hu -n kötött szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Amennyiben a Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 

A.Zube Trade KFT, 1151 Budapest, Kossuth u. 55/A, info@autozube.hu. 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Amennyiben a Vevő eláll ettől a szerződéstől, az A.Zube Trade KFT. a kifizetett teljes vételárat (teljes megrendeléstől való elállás esetén beleértve a Termék kiszállításának alapköltségét) bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással téríti meg legkésőbb a termék visszaérkezését követő 14 (tizennégy) napon belül. 

Elállás esetén az A.Zube Trade KFT. a vételárat visszatartja addig, ameddig a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Részleges elállás esetén kizárólag az adott Termék vételára kerül visszautalásra.


A Vevő köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, vásárlástól számított 14 napon belül postai úton vagy futárszolgálattal visszaküldeni. 

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. 

A termék csak az eredeti csomagolásban, továbbértékesíthető állapotában, és az eredeti garanciális okmányokkal és nyugtával/számlával együtt szolgáltatható vissza, ha e feltételek valamelyike nem teljesül, úgy az eladó megtagadhatja a teljes vételár visszafizetését. 
Amennyiben az árucikk sérült, vagy elhasználódott, az Eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: A.Zube Trade KFT, Budapest 1151, Kossuth u. 55/A. 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

...........................................................(termék megnevezése) 

...........................................................(termékkód) 

...........................................................(számlaszám/név) 

...........................................................(bankszámlaszám) 

Átvétel időpontja: 

A Vevő neve: 

A Vevő címe: 

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt: